Search
Close this search box.

I. ODLIKE  MEDRESE

Medresa je srednja vjerska škola. Svoje polaznike (učenike) odgaja i obrazuje u duhu islamskih propisa i na taj način ih osposobljava za nastavak školovanja i usavršavanja na islamskim i drugim fakultetima u zemlji i inozemstvu.

Nastava u medresi traje četiri godine i izvodi se na bosanskom jeziku po Nastavnom programu, koji donosi Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

Medresa je škola internatskog tipa i, u pravilu, svi redovni učenici stanuju u internatu. Djeluje kao jedinstvena škola sa muškim i ženskim odjeljenjima.

II. CILJ I ZADACI ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI MEDRESE

Cilj odgoja i obrazovanja  učenika u medresi je stjecanje novih znanja, vještina i navika u duhu islama, razvoj psihofizičkih sposobnosti te  stjecanje širokog obrazovanja, podizanje nivoa opće, zdravstvene i ekološke kulture, što je preduvjet za nastavak obrazovanja na visokoškolskim ustanovama  i za samoobrazovanje.

Zadaci odgoja i obrazovanja u medresi su:
– stjecanje znanja, vještina i navika iz islamskih i drugih oblasti nauke, tehnike, tehnologije, kulture, umjetnosti i sporta;
– razvijanje psihofizičkih sposobnosti učenika;
– osposobljavanje učenika da se služe s najmanje dva strana jezika;
– osposobljavanje učenika za nastavak obrazovanja na višim i visokoškolskim ustanovama u našoj Zemlji i u inozemstvu te za samoobrazovanje;
– osposobljavanje učenika za korišćenje različitih izvora informacija potrebnih pri samostalnom istraživačkom radu;
– razvijanje interesa učenika za novim naučnim saznanjima;
– razvijanja stvaralačkih sposobnosti, kritičkog mišljenja i osjećanja radne odgovornosti;
– odgajanje i obrazovanje učenika u duhu i praksi islama;
– razvijanje osobina stabilne i kreativne ličnosti učenika koja će, na načelima i praksi islama, u sebi harmonizirati islamsko-etičke, radne, intelektualne, estetske i fizičke osobine;
– razvijanje islamskog humanizma koji je preduvjet za funkcionalno usklađivanje ličnih i društvenih interesa na temelju kur'anskog učenja;
– razvijanje svijesti o pripadnosti određenom kulturnom prostoru i otvorenost prema drugim kulturama;
– razvijanje svijesti o odgovornosti za svoje najbliže, za dom i porodicu, za svoj narod, njegovu duhovnost, tradiciju, jezik i rodnu grudu, uz punu toleranciju drugih naroda i njihovih kulturnih i duhovnih identiteta;
– čuvanje i njegovanje historijskog pamćenja i svijesti o specifičnosti povijesnog iskustva stečenog u multireligijskom, multietičkom i multikulturnom okruženju;
– razvijanje tjelesnih sposobnosti, zdravog načina života, zdravstvene i opće kulture življenja, međusobnog uvažavanja i poštovanja te čuvanje duhovnih i materijalnih vrijednosti kulturnog naslijeđa;
– podizanje nivoa ekološke kulture učenika i njihovo osposobljavanje za borbu protiv narušavanja  kvaliteta životne sredine.

III. NASTAVNI PLAN I PROGRAM

Nastavni plan i program sadrži:
– zajednički dio,
– izborni dio,
– fakultativni dio.

Zajednički dio nastavnog plana i programa sadrži osnovne predmete koji su obavezni za sve škole i sve učenike medrese.

Predmeti zajedničkog dijela razvrstani su u pet nastavnih područja:

1. islamsko područje,
2. jezičko područje,
3. društveno područje,
4. prirodno-matematičko područje,
5. multidisciplinarno područje

Izborni dio čine po dva predmeta u izbornoj grupi. Izborne predmete i izborne grupe predlaže učenicima (u III razredu) nastavničko vijeće škole. Škole će zavisno od svojih finansijskih i prostornih  mogućnosti, kadrovskih potencijala, interesa učenika i drugih uvjeta, formirati izborne grupe. Nastavu iz predmeta izborne grupe, za koju su se opredijelili, učenici su obavezni redovno pohađati u III i IV razredu.

Fakultativni dio čine premeti koji  nisu zastupljeni u zajedničkom i izbornom dijelu nastavnog plana i programa, a koji će, prema procjeni nastavničkog vijeća škole ili nadležne obrazovne vlasti, doprinijeti potpunijem obrazovanju učenika.

IV. STRUKTURA ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI U MEDRESI

Odgojno-obrazovnu djelatnost u medresi čine:
– redovna nastava,
– izborna nastava,
– fakultativna nastava,
– kursna nastava,
– vannastavne aktivnosti,
– rad sa nadarenim i talentiranim učenicima,
– rad sa odjeljenskom zajednicom,
– saradnja sa roditeljima,
– javna i kulturna djelatnost.

Redovna nastava je najorganizovaniji vid odgojno-obrazovnog  rada. Njome se osigurava široko i kvalitetno obrazovanje u okviru pojedinih nastavnih predmeta, a prema utvrđenom Nastavnom planu i programu. Redovna natava se organizuje u okviru petodnevne radne sedmice po ustaljenom rasporedu sati, a obavezna je za sve učenike. U toku školske godine, za vrijeme mjeseca ramazana privremeno se prekida izvođenje  redovne nastave (ramazanska pauza).

Izborna nastava izvodi se kao i redovna nastava. Zastupljena je u III i IV razredu. Čine je dva izborna predmeta u izbornoj grupi. Svaki izborni predmet zastupljen je u rasporedu sati sa dva sata sedmično. Redovno pohađanje ove nastave je obavezno za svakog učenika.Ocjena koju je učenik postigao iz izbornog predmeta upisuje se u svjedočanstvo o završenom razredu. U medresi (zavisno o mogućnostima škole i broju opredijeljenih učenika) se mogu formirati izborne grupe sa  sljedećim kombinacijama izbornih predmeta:

1. Islamsko područje
a. Kiraet i Fikh
b. Akaid i Fikh
c. Tefsir i Hadis.

2. Jezičko područje
a. Bosanski jezik i  Arapski jezik
b. Engleski jezik i  Arapski jezik
c. Arapski jezik i  Turski jezik
d. Bosanski jezik i Latinski jezik
e. Bosanski jezik i  Njemački jezik.

3. Društveno područje
a. Historija  i  Latinski jezik
b. Filozofija  i  Sociologija
c. Pedagogija i  Psihologija
d. Historija i  Geografija.

4. Prirodno–matematičko područje:
a. Matematika i Fizika
b. Matematika i  Informatika
c. Biologija i Hemija
d. Biologija i  Fizika
e. Hemija i Fizika.

Fakultativna nastava se organizuje od I do IV razreda u skladu sa uvjetima medrese i u ukoliko Rijaset Islamske zajednice (Vjersko–prosvjetna služba) procijeni da postoji potreba za uvođenjem ovog vida nastave iz određenih naučnih i drugih oblasti. Fakultativna nastava omogućava diferencijaciju u realizaciji programa školovanja prema načelima dobrovoljnosti i slobodnog opredjeljenja učenika (na primjer, uvođenje u nastavu novog stranog jezika, kao i uvođenje nekih predmeta iz oblasti poljoprivrede, daktilografije, kaligrafije, etnologije, likovne i muzičke umjetnosti, radioamaterstva i drugih nastavnoobrazovnih disciplina). Učenik nije obavezan pohađati ovu nastavu. Ako je uspješno završi, ocjena mu se unosi u svjedočanstvo. Ukoliko učenik nije završio sa pozitivnim uspjehom fakultativnu nastavu, ne upisuje se podatak o njezinom pohađanju.

Kursna nastava organizuje se u blok-danima izvan redovne nastave. Ovom nastavom realizuju se obrazovni programi koji nisu u sastavu redovne nastave. Prema mogućnostima škole i interesu učenika, roditelja i osnivača, škola u svom godišnjem programu rada može planirati kursnu nastavu iz  plivanja, skijanja, sviranja na nekom muzičkom instrumentu, pčelarstva, rukovanje audio-vizuelnim nastavnim sredstvima, šivanja i dr.

Vannastavne (izvannastavne) aktivnosti realizuju se u okviru slobodnog vremena, putem sekcija, družina, klubova i dr., isključivo na principu dobrovoljnosti učenika. Ovaj vid aktivnosti omogućava razvijanje kreativnosti, kao i relaksaciju tijela i duha učenika. Na dramskoj, recitatorskoj, horskoj, kaligrafskoj, ekološkoj i drugim sekcijama, radom klubova, sportskim i drugim natjecajima i igrama, susretima, posjetama, raznim priredbama i drugim manifestacijama, učenici stječu znanja i vještine koje im se ne nude programom redovne nastave, a koje će doprinijeti većem intelektualno-kreativnom odgoju učenika medrese.

Rad sa nadarenim i talentiranim učenicima realizuje se putem specijalnih programa. Svake godine programi se dograđuju novim saznanjima nauke i prilagođavaju potrebama učenika. Specijalni programi se utvrđuju u okviru godišnjeg programa rada škole.

Rad sa odjeljenskom zajednicom je obaveza razrednika i učenika. Realizuje se prema godišnjem radu škole čije okvire donosi Rijaset Islamske zajednice, a  utvrđuje ga nastavničko vijeće škole na početku svake školske godine. Pored aktuelnih i za svako odjeljenje specifičnih sadržaja u program rada odjeljenjske zajednice trebalo bi uvrstiti i teme o demokratiji, ljudskim pravima i građanskom društvu, zaštiti od mina i drugih ubojitih sredstava itd.

Saradnja sa porodicom se ostvaruje putem redovnih roditeljskih sastanaka, javnih sastanaka svih roditelja škole, individualnih sastanaka sa roditeljem ili starateljem i drugim oblicima rada, saglasno utvrđenom godišnjem programu rada škole. Saradnja odjeljenskog starješine sa roditeljima (starateljima) može biti informativnog, instruktivnog ili konsultativnog karaktera. Ova tri vida saradnje sa roditeljima detaljno se programiraju u godišnjem programu rada odjeljenskih starješina.

Javna i kulturna djelatnost se realizira saradnjom s drugim školama u svom i drugim kantonima, mjesnom i drugim zajednicama,  stručnim i drugim organizacijama i širom okolinom u vidu obilježavanja značajnih datuma, organizovanjem ili učestvovanjem na priredbama, literarnim večerima, susretima, izložbama, sportskim takmičenjima, kvizovima, na zajedničkim akcijama i drugim oblicima saradnje. Ovaj vid djelatnosti škole također treba biti planiran u godišnjem programu rada škole.

V.  UPIS  U  MEDRESU

U prvi razred medrese mogu se upisati kandidati  koji pored ispunjavanja općih uvjeta propisanih Zakonom o srednjoj školi, ispunjavaju i posebne uvjete koje donosi Rijaset Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

Kanditat prije svega treba biti tjelesno i psihički zdrav, i sa odgovarajućom razinom prethodno stečenih znanja.

Prije upisa u medresu vrši se prijemni ispit na kome se vrši ocjena i procjena  potencijalnih  kandidata za upis.

Na prijemnom ispitu se provjerava znanje kandidata iz:
– bosanskog jezika,
– upućenosti kandidata u učenje Kur'ana i osnovna znanja o vjeri i obredoslovlju te
– test iz općeg znanja i obrazovanja.

Način i procedura polaganja prijemnog ispita propisan je posebnim pravilnikom škole.

Broj odjeljenja utvrđuje se posebnom odlukom škole, a zavisi od  objektivnih mogućnosti škole i broja kandidata koji su s uspjehom položili prijemni ispit.

VI. PLANIRANJE  I  PROGRAMIRANJE  ODGOJNO-OBRAZOVNOG  RADA

Okvir za realizaciju svih vidova odgojno-obrazovnog rada medrese je nastavni plan i program koji donosi  Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Operativno planiranje i programiranje realizirat će se putem makro i mikroplanova i programa u okviru svakog predmeta koje donosi svaki nastavnik, a usvaja nastavničko vijeće na početku školske godine. Operativni programi su sastavni dio godišnjeg programa rada škole.

VII. MATURA  MEDRESE

Na kraju završenog četvrtog razreda medrese polaže se matura. Sadržaji koji se polažu na maturi utvrđuju se nastavnim planom i programom.

Uvjeti i način polaganja mature utvrđuju se posebnim pravilnikom.

Predmeti iz kojih se polaže matura su:
1. Maturski rad iz jednog od  predmeta izborne grupe za koju se učenik ranije opredijelio.
2. Pismeni ispit iz bosanskog jezika i književnosti.
3. Pismeni ispit iz arapskog jezika.
4. Kiraet (usmeno).
5. Fikh (usmeno).

Nakon položene mature izdaje se diploma o završenom obrazovanju u medresi.

VIII. UVJETI ZA REALIZACIJU ODGOJNO-OBRAZOVNE DJELATNOSTI

Kadrovski uslovi

Za realizaciju ciljeva i zadataka odgoja i obrazovanja u medresi neophodno je osigurati adekvatno osposobljene nastavnike.

Pod adekvatnom osposobljenošću nastavnika smatra se visoki nivo općeg i stručnog obrazovanja i pedagoško-psihološke i didaktičko-metodičke osposobljenosti za odgojno-obrazovni rad u medresi. U savremenim uvjetima školovanja, veoma je značajna kreativnost nastavnika u vođenju nastavnog procesa  kao i njegova osposobljenost  za primjenu moderne nastavne tehnologije i radu na računarima. Da bi se zadovoljili ovi uvjeti neophodno je permanentno individualno i kolektivno stručno usavršavanje nastavnika.

Profil i stručna sprema nastavnika utvrđuje se nastavnim planom i programom medrese, a u skladu sa Zakonom i propisima Rijaseta Islamske zajednice Bosne i Hercegovine.

Pored navedenih kriterija,  pri izboru nastavnika neophodno je voditi računa o njegovim moralnim i radnim kvalitetima.

Materijalni uvjeti

Odgojno-obrazovni rad u medresi zahtijeva odgovarajuću materijalnu osnovu.

Pod odgovarajućom materijalnom osnovom podrazumijevaju se objekti, oprema, namještaj, didaktička sredstva i materijali neophodni za ostvarivanje  postavljenih ciljeva i zadataka odgojno-obrazovne djelatnosti. Pedagoški, didaktički, estetski, sigurnosni, higijenski i drugi kriteriji za utvrđivanje materijalne osnove medrese utvrđuju se odgovarajućim normativima i standardima.

Finansiranje djelatnosti medrese

Finansiranje djelatnosti medrese vrši se prema nastavnom planu i  godišnjem programu rada škole. Sredstva za finansiranje osigurava osnivač medrese i  nadležnog ministarstva za obrazovanje.

Škole (medrese) mogu primati poklone i donacije od pravnih i fizičkih lica za poboljšanje uvjeta rada škole, uz saglasnost osnivača i nadležnog ministarstva za obrazovanje.